Yönetmelik

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

(26.09.2011 tarih ve 28066 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler güncellenmiştir.)

 

I. BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam


Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65’inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” ve Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan “Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” esas alınarak düzenlenen bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.


Madde 2- Bu Yönetmelikte sözü edilen deyim ve kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

a) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalı,

b) Anabilim Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Anabilim Dalı için tanımlanan başkan,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanı,

ç) Enstitü: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Enstitüler,

d) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim Dalı Başkanlarından oluşan kurul; bu kurula, ilgili Fakülte Dekanları ile Yüksekokul Müdürleri oy hakkı olmaksızın katılabilirler,

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Enstitü Müdür Yardımcıları ve Müdürün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurul,

f) Kredi: Türkiye Yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. 1 kredi (AKTS) 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

g) Müdür: İlgili Enstitünün Müdürü,

ğ) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için Enstitüye kayıtlı öğrenci,

h) Senato: Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu,

ı) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezi,

i) Üniversite: Bülent Ecevit Üniversitesi,

j) Yönerge: İlgili Enstitünün yönergesi.”


Öğretim Düzeyleri

 

Madde 3- Bülent Ecevit Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde lisansüstü öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarından oluşan yüksek lisans (bilim uzmanlığı-yüksek mühendislik) ve doktora (bilim doktorluğu) düzeylerinde yapılır.


Öğrenci Statüleri

 

Madde 4- Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunurlar.

a) Tam Zamanlı Öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olabilmesi ve Üniversite öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için Enstitü’ye giriş hakkı kazanmak veya yatay geçiş yapmak suretiyle, Enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere yazılıp devam etmesi şarttır. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup, bu haklardan yararlanırlar.

b) Özel Öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini arttırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar Enstitü Kurulu’nca kararlaştırılır ve Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.


II. BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimin Düzenlenmesi

 

Eğitim Programlarının Açılması

 

Madde 5- Enstitü, “Lisansüstü Eğitim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” hükümlerine göre belirlenecek anabilim dallarında ve düzeylerde eğitim programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri Enstitü Anabilim Dallarının teklifi ve Enstitü Kurulu’nun onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır. Yönetim Kurulu ayrıca diğer yükseköğretim, araştırma kuruluş ve kurumları ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük Onayı ile karar verebilir.

Eğitim ve öğretim, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz yarıyılı açılabilir. Bunların süresi ve şekli ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Yönerge

 

Madde 6- Enstitüler, anabilim dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının uygulanmasına ilişkin esasları ve diğer hususları içeren kendi yönergelerini hazırlarlar. Bu yönergeler Enstitü Kurulu’nun teklifi ve Senatonun kararıyla yürürlüğe girer.

Derslerin Açılması ve Ders Sorumluları

 

Madde 7- Her yarıyılda açılacak dersler ve bunların sorumluları Anabilim Dalı Başkanı’nın önerisi ile Enstitü Kurulu’nca karara bağlanır ve ilan edilir.

Anabilim Dalı Başkanı

 

Madde-8 Anabilim Dalı Başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürütmekten Enstitü’ye karşı sorumludur. Anabilim Dalı Başkanı öğrenci kontenjanlarını, bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve danışmanlarla ilgili önerileri bu programda lisansüstü düzeyde ders veren öğretim elemanları ve danışmanlarla birlikte tespit eder.

Öğretim Dili

 

Madde 9- Enstitü’de öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, Enstitü Kurulu’nun önerisi ve Senato’nun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın ve Enstitü Anabilim Dalı Başkanı’nın ortak önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerek görülen hallerde bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise, bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez dönemi) bu dilde tamamlanır.

 

III. BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri

 

Kontenjan Tespiti

 

Madde 10- Enstitü’deki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine Anabilim Dalı Başkanı’nın görüşü alınarak Yönetim Kurulu karar verir.


Kontenjanların İlanı

 

MADDE 11 – Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi, yabancı dil sınavı ve mülakat tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.


Başvuru Koşulları

 

Madde 12 – Adaylar, ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle Enstitüye başvururlar. Adayların başvurdukları lisansüstü programın türüne göre, aşağıda yer alan koşulları taşımaları gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans diplomasına sahip olmak.

2) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmak. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak.

2) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

3) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisansa dayalı başvurularda sosyal bilimler için en az 70, fen ve sağlık bilimleri için en az 75 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarında lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip olmak; tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında lisans derecesine) sahip olmak ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarında en az 75 standart puana sahip olmak. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Yüksek lisans genel not ortalaması en az 3.50/4.00 veya 85/100 olmak.

2) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak. Yabancı uyruklu öğrenciler için; ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birisinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

3) ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak. ALES sonucu yerine, bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzer sınavların birisinden Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilir.

4) Konusu ile ilgili bir alanda iki yarıyıl süreli inceleme ve araştırma çalışması yaparak hazırladığı raporu, Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen üç kişilik bir jüri önünde başarıyla savunmak."

 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü

 

Madde 13 –

a) Lisansüstü programlara ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES standart puanı ve adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak mülakat sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır.

Alan öğretmenliği programlarında tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar hariç, yüksek lisans programlarına başvuran adaylar değerlendirme öncesinde yabancı dil sınavına alınırlar. ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavların birisinden bu puana eşdeğer bir puan almış olduğuna Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilenler bu sınavdan muaf tutulur.

Adayların yabancı dil sınavı ve mülakatlarının değerlendirilmesi, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az 3 kişilik jürilerce yapılır.

Yabancı dil sınavı; yabancı dilde yazılmış, adayın bilim alanı ile ilgili 200 kelimelik bir metnin Türkçe’ye iki saat içinde, metnin anlamına sadık kalacak şekilde tercüme edilmesi suretiyle yapılır. Bu sınavda sözlük kullanılabilir. Yabancı dil sınavında başarı notu tam notun %60’ıdır. Yabancı dil sınavından muaf olmadığı halde sınava girmeyen veya sınava girerek başarısız bulunanlar mülakata alınmaz.

b) Yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede, 100 üzerinden en az 65 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için başarı notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır.

c) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının, temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran ve ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana sahip bulunmayan tıp fakültesi mezunlarında ise temel tıp puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yapılan değerlendirmede; temel tıp puanına dayalı kabullerde 100 üzerinden en az 65 puan, ALES puanına dayalı olarak yüksek lisans ile kabullerde en az 70 puan, lisans ile kabullerde en az 75 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde doktora programlarına kabul edilir. Mülakata girmeyen veya mülakat notu 65’in altında olan adaylar için başarı notu hesaplanmaz. Aday başarısız sayılır.

d) 12. maddenin ( c ) bendindeki başvuru koşullarını yerine getiren tezsiz yüksek lisans mezunu doktora adayları, 13. maddenin ( c ) bendine göre değerlendirilerek kontenjan dahilinde doktora programına kabul edilirler.

e) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde, sırasıyla KPDS/ÜDS ve ALES/Temel Tıp Puanı fazla olana öncelik verilir.

f) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul Kararı ile belirlenir. Ancak, Üniversite Senatosu, belirlenen programlar dışında da öğrenci kabulüne karar verebilir.

g) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu'nca belirlenir.

h) ALES standart puanı 55’den az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans programını Üniversitede veya başka bir yüksek öğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir yarıyıldan fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru sırasında kullanılan ALES standart puanları esas alınır.

 

Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü


Madde 14- Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir.

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Bülent Ecevit Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bülent Ecevit Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

Bilimsel Hazırlık Programına madde 13-b ve 13-c’deki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Bilimsel Hazırlık Programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel Hazırlık Programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora öğrencilerinin ise “Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin yüksek lisans programındaki ilkelere göre başarmış olması gerekir.


Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

 

Madde 15 - Bülent Ecevit Üniversitesi içindeki başka bir Enstitü Anabilim Dalı’nda veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar lisansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 3.00, doktora düzeyinde 3.50 olan öğrenciler, yarıyıl başlamadan en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve yönetim kurulu kararıyla, Bülent Ecevit Üniversitesi’nde yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yüksek öğretim kurumu öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilebilmesi için, yukarıdaki koşulların yanı sıra bu yönetmeliğin 12. maddesindeki koşulları da taşımaları gerekir. Yönetim Kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, Anabilim Dalı Başkanı’nın önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


Lisansüstü Programlara Kayıt

 

Madde 16- Yüksek lisans ve doktora programına kabul edilen adayların listesi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü’ye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, Yönetim Kurulu’nca istenen belgeleri süresi içinde Enstitü’ye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır.

Madde 17- Bir bilim dalına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı 5 veya daha az ise, Enstitü bu bilim dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklıdır.


Program Yaptırma - Kayıt Yenileme

 

Madde 18- Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenmiş dersler arasından, danışmanlarınca uygun görülen dersleri veya eğitimin hangi döneminde (ders dönemi, proje dönemi, tez dönemi) olduklarını belirterek kayıtlarını yaptırırlar. Öğrenciler her yarıyılda kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadırlar. Kaydın kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir. Öğrenim harcını akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uygulanır.

Mazereti nedeniyle, programını akademik takvimde belirlenen süre içinde yaptıramayan ve mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Bu şekilde kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.”


Ders Ekleme-Ders Silme


Madde 19- Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın eğitim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

 

IV. BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Programları

 

Yüksek Lisans Programı

 

Madde 20- Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu programların açılması ve kontenjanların belirlenmesi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.

Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren (iki dönem genel not ortalaması 3.50 olan) ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar Enstitü Anabilim Dalı Başkanının olumlu görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler.

Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar ilk iki dönem sonunda Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları halinde Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşü ve Yönetim Kurulu Kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler bu yönetmeliğin 12. maddesinin (a) bendindeki başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, Alan Öğretmenliği Programında tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ise belirtilen maddedeki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 13. maddesinin (a) bendinin ikinci paragrafındaki yabancı dil sınav şartını sağlamak kaydıyla, aynı Enstitü Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun olabilirler.

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Amaç ve Kapsam

 

Madde 21- Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 120 krediden az olmamak koşuluyla uzmanlık alanı dersi hariç en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi uzmanlık alanı ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan iki teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin kredileri, toplam kredinin % 50’sini geçemez.

Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3’ünü aşamaz.

 

Tez Danışmanı Atanması

 

Madde 22- Tezli yüksek lisans programında, Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı önerisi ilgili Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya üniversite Senatosu’nun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı değişikliği öğrencinin yazılı müracaatı, tez danışmanının görüşü, anabilim dalı başkanının teklifi alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.


Süre

 

Madde 23- Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu programın ilk iki dönemine ait tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.00 olan başarılı öğrencilere, danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanının onayı ile belirtilen süreden daha kısa sürede mezun olabilme imkânı sağlanır.

 

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlanması

 

Madde 24-

a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitü’nün “Tez Yazım ve Basım Yönergesi”ne uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder.

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir Anabilim Dalı’ndan veya başka bir Üniversiteden olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Tezin Jüri Üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğü’nce yapılır.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “düzeltme” veya “red” kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren yirmi işgünü içerisinde yeni danışman ve/veya yeni tez konusu istememesi halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

Yüksek Lisans Diploması

 

Madde 25- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


Amaç ve Kapsam

 

Madde 26- Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program toplam 120 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir raporu danışmanına vermek zorundadır. Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Bu sınav, 24 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen usullere göre kurulan jüri tarafından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu Enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Başarısızlığa ilişkin kararlar gerekçeli bir raporla açıklanır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uygulanır.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı Danışmanının teklifi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3’ünü aşamaz.

 

Danışman Atanması

 

Madde 27- Tezsiz yüksek lisans programında, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

 

Süre

Madde 28- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

 

Yüksek Lisans Diploması

 

Madde 29- Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

DOKTORA PROGRAMI


Amaç ve Kapsam

 

Madde 30- Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 360 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan üç teorik ders yükü olarak gösterilir. Doktora tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir.

Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış olmak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

Bir öğrencinin Enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl içinde özel öğrenci olarak veya yurtiçi, yurtdışı Yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı Danışmanının teklifi, Anabilim Dalı Başkanının onayı ve Yönetim Kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi öğrencinin kayıtlı olduğu programda alması gereken toplam kredinin 1/3’ünü aşamaz.”


Süre

 

Madde 31- Doktora programını tamamlama süresi, azami yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi yıldır. Bu programın, lisanstan gelenler için ilk üç dönemine ait, yüksek lisanstan gelenler için ise ilk iki dönemine ait tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 3.50 olan öğrencilere, danışmanının önerisi ve Anabilim Dalı Başkanlığının onayı ile daha kısa sürede mezun olabilme imkanı sağlanabilir.

Azami eğitim-öğretim süreleri içinde mezun olmayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.


Tez Danışmanı Atanması

 

Madde 32- Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili Enstitü’ye önerir. Tez danışmanı önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç üçüncü yarıyılın başında atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir.


Yeterlik Sınavı

 

Madde 33- Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla ve yılda iki kez olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde yapılır.

Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren Enstitü Yönetim Kurulunca ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat eder.

Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jürileri üç veya beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur.

Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü’ye tutanakla bildirilir.

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, 31 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da fazladan ders(ler) almasını isteyebilir.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yarıyıl başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile yüksek lisans programına geçebilir


Tez İzleme Komitesi

 

Madde 34-

a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

b) Tez İzleme Komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

c) Tez İzleme Komitesi’nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez Önerisi Savunması

 

Madde 35- Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini danışmanının gözetiminde hazırlar ve Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, Tez Önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi reddedilen öğrenciye isteği halinde yeni danışman ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir.

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin isteği halinde yeni danışman ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir.

 

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması

 

Madde 36-

a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve danışmanınca kabul edilen tezini Enstitü’nün Tez Yazım ve Basım Yönergesi’ne uygun şekilde hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder.

b) Doktora tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin Tez İzleme Komitesi’nde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Tezin Jüri Üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğü’nce yapılır.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “düzeltme” veya “red” kararı verir. Bu karar Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü Yönetim Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren yirmi işgünü içerisinde yeni danışman ve/veya yeni tez konusu istememesi halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

Doktora Diploması

Madde 37- Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitü’ye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.


V. BÖLÜM


Ders Sınavları ve Değerlendirme

 

Devam Zorunluluğu

 

Madde 38- Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel sınavlarına alınmaz ve “DZ” notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

 

Genel Sınav


Madde 39- Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, Enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye “GR” notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, Enstitünün tez yazım esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Genel sınavda başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz. Ancak sınava girme hakkı olduğu halde mazereti nedeniyle sınava girmeyen ve “GR” notu alan öğrenciye mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde, genel sınav yerine geçmek üzere bir mazeret sınavı hakkı tanınabilir. Bu sınavın tarihi Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir.


Ara Sınavlar

 

Madde 40- Öğrenciler kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınavına girerler. Ara sınav Enstitü’nün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ödev/ödevlerin değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Birden fazla ara sınav yapılması halinde aritmetik ortalaması ara sınav notuna esas alınır. Ara sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıkları o yarıyılın ilk ayı içinde Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarınca ilan edilir. Takdir olunan ara sınav notları derslerin bitiminden en az iki hafta önce Enstitü’ye teslim edilir.

 

Başarı Notunun Hesaplanması

 

Madde 41- Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirmesine göre değil, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Yarıyıl çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %40-%60 arasında olmak üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Bir dersin başarılı sayılabilmesi için, hem genel sınav notunun, hem de başarı notunun 100 üzerinden yüksek lisans düzeyinde en az 65, doktora düzeyinde en az 75 olması gerekir.


Geçer Notlar

 

Madde 42- Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi geçer not olarak verilir:

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Katsayı

Puanı

Pekiyi

AA

4.00

95-100

İyi-Pekiyi

BA

3.50

85-94

İyi

BB

3.00

75-84

Orta

CB

2.50

65-74

Geçer

YT

-

-

Kredisiz dersler için başarı notu yerine “YT” geçer notu verilir.

 

Geçmez Notlar

Madde 43- Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmedi, sınava girme hakkı yok.

b) GR: Genel sınava girmedi.

c) FF: Genel sınava girdi ancak 65’in altında not alarak başarısız. Bu notun katsayısı sıfır (0)’dır.

d) EK: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir.

e) YZ: Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 

Madde 44- Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Öğrenci itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili anabilim dalı başkanına yazılı olarak yapabilir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.


Başarılamayan Dersler

 

Madde 45- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, öğrenim süresince en çok iki dersten “FF” notu alabilir. İkiden fazla dersten “FF” notu alan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde, Anabilim Dalı Başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenci başarısız olduğu bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

İlişiği kesilen öğrencinin, yeniden katıldığı giriş sınavında başarılı olarak tekrar aynı Enstitü’de bir lisansüstü programına kabulü halinde, ilişiği kesilmeden önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri tekrar edip etmeyeceği hususu, Anabilim Dalı Başkanı’nın önerisi üzerine Yönetim Kurulu’nca değerlendirilerek karara bağlanır.

 

Akademik Ortalama

 

Madde 46- Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin Enstitüye kaydından itibaren geçer not aldığı ve program için geçerli sayılan bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin “YT” notu aldığı dersler akademik ortalamaya dahil edilmez.


Genel Not Ortalaması

Madde 47- Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 3.00, doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 3.50 olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.

 

VI. BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Mazeretler

Madde 48- Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli nedenlerin varlığı halinde, Enstitü Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde Enstitü’ye verilmiş olması gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporu sunması gerekir. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar geçersizdir.

Kabul edilen mazeretin öğrencinin eğitim süresine etkisi, Yönetim Kurulu’nca, bu süreye ihtiyaç duyulduğunda değerlendirilir.

 

İzinler

Madde 49- Makul bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye, danışmanı ve Anabilim Dalı Başkanı’nın uygun görüşü alınmak şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıla kadar izin verilebilir. Ancak, kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, Yönetim Kurulu’nun olumlu kararı ile kaydını yenileyebilir.

Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler Anabilim Dalı Başkanı’nın önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

Öğrenciler askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden ayrılmaları halinde izinli sayılırlar.

İzin süresinin bitiminden itibaren 15 gün içinde Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilebilecek bir mazeret göstermeyerek dönmeyen veya kaydı yenilenmeyen öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir.


Tez Yazım ve Basım Yönergesi

Madde 50- Tezlerin yazım şekli, sunuluşu ve çoğaltılması Enstitü Kurulu’nun kabul ettiği “Tez Yazım ve Basım Yönergesi” nde belirtilir.


Yetki

Madde 51- Enstitülerde eğitim-öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği konular ile bu Yönetmelikte yer almayan eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin diğer konular, ilgili kurulların kararı ve Senato’nun onayı ile düzenlenebilir. Ayrıca, Üniversite Senatosu uygulamaya ilişkin düzenlemeleri doğrudan yapabilir.

Ancak, öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, sınav, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu programlar, Yükseköğretim Kurulu’nca tespit edilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür.

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 52- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 21/08/1993 tarih ve 21675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Lisansüstü programlarına 1996/1997 Eğitim-Öğretim yılından önce başlamış öğrencilerin, doktora yeterlik için bu Yönetmeliğin geçici 2. Maddesi ile getirilen yabancı dil şartı hariç, hakları saklıdır.


EK MADDE 1 – Üniversite ile yurtiçi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerarası öğrenci değişim programları ve ortak lisansüstü eğitim-öğretim programları uygulanabilir. Bu programlar ikili anlaşmalar, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar ve ilgili üniversiteler arasında yapılan protokoller doğrultusunda yürütülür.


Geçici Madde 1- 1995-1996 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar yönetmeliğin yürürlükten kaldırılan hükümleri nedeniyle ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz.


Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir doktora programına kayıtlı olup da 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılı başına kadar, yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler yabancı dil ile ilgili olarak bu Yönetmelikle getirilen hükümlere tabidirler.


Yürürlük

Madde 53- Bu Yönetmelik 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı başından itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 54- Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 
Free business joomla templates