BIYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
 

 

BIY701 Hayvan Sistematiğinin Prensipleri (3-0-3) 6 AKTS

Sistematiğin tanımı ve tarihçesi, sistematiğin önemi, taksonomik kategoriler, tür kavramı ve tür altı kategoriler, sistematik koleksiyonlar (örneklerin toplanması, hazırlanması, etiketleme),  taksonomide kullanılan karakterler, teşhis (tayin) nedir ve nasıl yapılır, ilk tanım ve canlıların bilimsel adlandırılması, varyasyonun tanımı ve çeşitleri, taksonomik yayınlar, Zoolojide uluslararası kongreler, uluslararısı kodun kullanımı ve yorumu.

 

 

BIY702 Omurgalıların Evrimi (3-0-3) 6 AKTS

Jeolojik zamanlar. Fosil kayıtların önemi. Hayvanların ortaya çıkma periyotları. Omurgalıları orijini hakkındaki görüşler. Omurgalı evrimi bakımından Darwim`in evrim teorisinin tartışılması. Homoloji ve Anolojinin evrimsel önemi. Omurgalıların karaya çıkışı. Balık, amfibi, reptil ve kuşların evrimsel tarihi. Memeli benzeri reptiller ve memeli karakterleri. Memelilerin evrimi.

 

 

BIY703 Hayvan İzleri (2-2-3) 6 AKTS

İz nedir; Hayvan izlerinin ayırımı, iz gruplarının ölçümü ve değerlendirilmesi, iz çeşidine göre tür tayini, kusmuk materyalin elde edilmesi, değerlendirilmesi, izleri toplama yöntemleri ve izlerin korunması.

 

 

BIY704 Memeli Hayvanların Biyolojisi ve Ekolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Memelilerde hareket tipleri, yön bulma, beslenme, vücut ısısının korunması, üreme, yavru gelişimi ve bakımı, mevsimsel morfolojik ve fizyolojik değişimler, ekstrem yaşama alanları, populasyon istatistiği, memelilerin ekosistemdeki yeri ve ekolojik rolü.

 

 

BIY705 Omurgalıların Hareket Mekanizmaları (2-0-2) 5 AKTS

Balıkta hareket, aktif ve pasif yüzme, dikey ve yatay hareketler ve hız; iki yaşamlılarda hareket özellikleri ve yapıları; sürüngenlerde hareket özellikleri ve hareket organları; kuşlarda uçma ve süzülme, iniş ve süzülme, hız; memeli hareketi, yürüme, koşma, atlama, uçma, hız; omurgalı hareketlerinde önemli fonksiyonel yapılar.

 

 

BIY706 Türkiye Kemiriciler (2-2-3) 6 AKTS

Türkiye kemirici türleri, teşhis karakterleri, taksonomik problemleri, yayılışları, habitatları, ekolojik bakımdan önemleri.

 

 

BIY707 Omurgalı Örneklerinin Toplanması, Hazırlanması ve Korunması (2-2-3) 6 AKTS

Omurgalılardan balık, amfibi reptil, kuş ve memelilere ait örneklerin toplanması, hazırlanması ve korunması. Balık, amfibi ve reptil örneklerinin koruma çözeltilerinin hazırlanması. Kuş ve memeli örneklerinin tahnit metodları. Omurgalı örneklerinin etiketlenmesi. Örnekleri müzede koruma metodları.

 

 

BIY709 İleri Böcek Biyokimyası I (2-2-3) 6 AKTS

Organogenez, Peritrofik zar, Sindirim enzimleri, Besin maddeleri, Besin alınımı ve kullanımının ölçülmesi, Deri değiştirme ve yeni kütikül tabakasının oluşumu, Protorasik bezler, Korpora allata ve Jüvenil hormon, Metabolizmanın ara yolları, Merkezi sinir sistemi, Nöropil, Aksiyon potansiyelinin iletimi.

 

 

 BIY710 İleri Böcek Biyokimyası  II  (2-2-3) 6 AKTS

 Kaslar, Kasların temel yapısı, Kemoreseptörler, Hemositler, Böceklerde hemoglobin, Trake sisteminin yapısı, solunum pigmentleri, Su dengesi, Malpighi tüpçükleri, feromonlar, Dişi üreme sistemi, Koryon.

 

 

BIY711 Ciğerotlarının Biyolojisi (2-2-3) 6 AKTS

Karayosunlarıyla Ciğerotları arasındaki belirgin farklar; Boynuzsu ve Talluslu-yapraksı Ciğerotlarının orijini, genel özellikleri ve aralarındaki belli başlı farklar; Ciğerotlarının genel sistematiği; Karayosunu benzeri ciğerotları (Calobryales, Jungermanniales); Çok değişken biçimli talluslu Ciğerotları (Metzgeriales), Şişe biçimli Ciğerotları (Sphaerocarpales); İri talluslu Ciğerotları (Monocleales); Odalı ciğerotları (Marchantiales); Ciğerotlarındaki evrimsel yönelimler ve türlerarası ilişkiler; Boynuzsu ciğerotları (Anthocerotopsida).

 

 BIY712 Karayosunların Biyolojisi (2-2-3) 6 AKTS

Karayosunların kendine özgü özellikleri ve yaşam döngüsü; Evrimsel açıklama için kriterler ve fosil kayıtlar; Fener karayosunları (Andreaeidae); Bataklık karayosunları (Sphagnidae); Dört Dişli karayosunlar (Tetrapidae); Tüylü Başlıklı Karayosunları (Polytrichidae); Gizli Karayosunlar (Buxbaumiidae); Bitişik-Dişli Karayosunları (Bryidae); Büyük-Sporlu Karayosunlar.

 

BIY713 Tohumsuz Bitkilerin Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bitki sınıflandırması; Sınıflandırmadaki problemler; Bitki sınıflandırma sistemi, Bryofitler (Bryophyta); iletim demeti olmayan karasal tohumsuz bitkiler: Ciğerotları (Marchantiopsida), Boynuzsu otlar (Anthocerotopsida), Karayosunları (Bryopsida), Tracheofitler (Tracheophyta); iletim demetli karasal tohumsuz bitkiler: Eğreltiotları (Pteridophytina), Kipritotları (Lycophytina) ve Atkuyrukları (Euphyllophytina).

 

BIY714 Çevre Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Çevre ve İnsan; Ekosistemler; Ekosistemleri Oluşturan Bileşkenler; Ekosistemlerdeki Gıda Zincirleri; Biojeokimyasal döngüler, Toprak ve Toprak Erozyonu; Tarım ve kurak alanlardaki aşırı otlatma; Çölleşme ve sebepleri; Suların Kirliliği; Hava Kirliliği ve Ormanlar; Ormansızlaşma ve sebepleri; Asit Yağmurları; Atmosferik Ozon ve güneşin ultraviyole radyasyonunun biyolojik etkileri; Biyolojik çeşitlilik ve biyolojik çeşitliliğinin azalması; Doğa ve Korunması; Ekosistemlerin Korunmasında Flora ve Vejetasyonların Önemi; Milli Parklar ve Korunan Alanları; Alınması Gereken Tedbirler; Ekosistemlerin Bozulmasını Etkileyen Faktörler ve Korunması İçin Yapılan Uluslararası Faaliyetler.

 

 BIY715 Bitki Materyali Toplama ve Koruma Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Örneklerin Toplanması; Toplama ekipmanları; Toplama teknikleri; Örnekleri Arazide Koruma; Veri Kaydı; Örneklerin saklanması; Presleme; Kurutma; Örneklerin işlenmesi; Teşhis; Teşhis ekipmanları; Teşhis teknikleri; Etiket hazırlama; Örneklerin yapıştırılması; Yapıştırma ekipmanları; Yapıştırma teknikleri; Kataloglama; Örneklerin depolanması, düzenlenmesi, kullanılması, bakımı.

 

BIY716  Biyoteknoloji (3-0-3) 6 AKTS

Biyoteknolojiye giriş, Biyoteknolojinin temel prensipleri, Metabolitlerin üretimi, Biyoteknolojinin insan ve çevre açısından önemi.

 

 

BIY717  Sağlık Biyokimyası (3-0-3) 6 AKTS

Biyomoleküllerin genel yapı ve fonksiyonları, metabolizma bozuklukları, ara metabolik olayların denetlenmesi ve düzenlenmesi, biyokimyasal korunma sistemleri, besinsel biyomoleküllerin canlılar için önemi.

 

 

BIY718  Doku ve Sistem Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Hücresel Fizyoloji. Sinir, kas ve özel duyuların fizyolojisi. Endokrinoloji ve üreme Memeli hayvanlarda ve insanda solunum. Kan ve canlılarda madde taşınması. Metabolik olayların düzenlenmesi.

 

 

BIY719 Moleküler Metabolizma (3-0-3) 6 AKTS

Canlı organizmaların metabolik ara ürünleri, yapı taşları ve bunların fonksiyonları. Karbohidratlar, lipidler,hormonlar ve vitaminlerin metabolizması, amino asitlerin bireysel metabolizmaları  . RNA nın sentezi ve işlenmesi,protein hedeflendirilmesi, sinyal sekansları, sinyal taşıyıcı partikül. Reseptör aracılığı ile endositoz. 

 

 

BIY720 Palinoloji  (3-0-3) 6 AKTS

Polen ve sporların yapısı, morfolojisi, Gymnosperm (Açık tohumlular)polenlerinin polenlerinin yapısı ve sınıflandırılması,  Angiosperm  (Kapalı tohumlular) yapısı ve sınıflandırılması.

 

 

BIY721 Biyoiklim   (3-0-3) 6 AKTS

İklim ve biyoiklim, dünya iklimleri, biyoiklim metodları ve Türkiye iklimleri

 

 

BIY722 Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi  (3-0-3) 6 AKTS

Bitkilerde diagnostik özelliklere sahip epidermis ve epidermal yapılar, odunun (ksilem) karşılaştırmalı anatomik özellikleri,stele çeşitleri ve stelar anatominin evrimi, nod anatomisi ve evrimi, gövde histolojisinin karşılaştırılması, yaprağın karşılaştırmalı anatomik özellikleri, kökün karşılaştırmalı anatomisi, çiçeğin karşılaştırmalı anatomik özellikleri, meyva ve tohum histolojisi.

 

 

BIY723 İleri Biyo-istatistik (2-2-3) 6 AKTS

Biyoloji alanında kullanılan istatistiki metotların; biyolojide verilerin toplanması; biyolojik verilere uygulanabilecek istatistik metotlar; analiz sonuçlarının değerlendirilmesi; basit istatistik temelleri, tanımlar, dağılımlar, hipotez testleri, varyans analizleri.  

 

 

BIY724 Populasyon Genetiği (3-0-3) 6 AKTS

Doğal populasyonlarda Mendel kalıtımı; Mendel kalıtımının istatistik sonuçları; Hardy-Weinberg ilkeleri; bağlantı disekilibrium; genetik kayma; kendi-kendine döllenm; mutasyon; nötral teori; doğal seçilim; göç; moleküler populasyon genetiği; çevresel genetik; türleşme; populasyon genetiği ile ilgili bilgisayar programlarının kullanımı.

 

 

BIY725 Moleküler sistematik (3-0-3) 6 AKTS

Sistematikte temel kavramlar; sistematikte kullanılan metotlar; metodların deneysel ve teorik olarak aktarılması; metotların birbirleri ile karşılaştırılması; hangi metod ile hangi amaca yönelik çalışmalar yapılabileceği; farklı metotlardan elde edilecek verilerin ne tür programlar ile analiz edilebileceği.

 

 

BIY726 Moleküler Evrim ve Filogenetik (3-0-3) 6 AKTS

Evrimin moleküler temeli; protein ve DNA dizilerinde  oluşan evrimsel değişiklikler; nükleotidlerdeki sinonimus ve nonsinonimus yer değiştirmeler; filogenetik yakınlıklarda kullanılan metotlar; filogenetik ağaçlar; moleküler saat; nötral alel teorisi.    

 

 

BIY727 Böcek Moleküler Genetiği (3-0-3)6 AKTS

Çok hücrelilerde DNA, gen, gen yapısı; central dogma; moleküler genetik teknikler; DNA’nın kesilmesi, kopyalanması, çoğaltılması; Klonlama; kütüphane hazırlama; DNA analizleri; PCR, P, elementleri; böceklerde eşey belirlenmesi; böcek moleküler sistematiği ve evrimi; böcek populasyon genetiği.

 

 

BIY728 Nümerik Taksonomi (2-2-3) 6 AKTS

Nümerik taksonominin temel prensipleri; temel tanımlar; taksonomi, sınıflandırma, taksonomik karakterlerin tanımları ve seçimleri; Taksonlar arası (OTU) taksonomik benzerliğin tahmin edilmesi; taksonlar arasındaki gruplaşmaların ortaya konulması; ilişkilerin agaçlandırılması; nümerik taksonomide bilgisayar uygulamaları; farklı metotlar Fenetik, Kladistik karşılaştırılması; farklı bilgisayar programlarının (NTSYS, MSVP, SYNTAX, SAAP) kullanımı.   

 

 

BIY729 İleri Böcek Fizyolojisi  I (3-0-3) 6 AKTS

Böcek Fizyolojisinin tarihçesi, kutikulanın yapısı, kitin, sklerotin, kutikula pigmentasyonu, trake ve trakeoller, oksijenin difüzyonu, karbonik anhidraz, kan basıncı, kalp atışının kontrolu, plazmatosit, hemoglobin, yağ doku,  beslenme mekanizması, ön barsak, orta barsak, tükrük bezi,  selülozun sindirmi, sindirime simyontların katkısı.

 

  

BIY730 İleri Böcek Fizyolojisi  II (3-0-3) 6 AKTS

Salgı sistemi, salgı organları, ürat hücreleri, malpighi tüpcükleri, kalın bağırsakta geri emilim, osmotik basıncın düzenlenmesi, suyun emilimi, besin ihtiyacı, vitaminler, enerjikaynakları, anaerobik metabolizma, ipek üretimi, mum, savunma salgıları, büyüme oranı, başkalaşım, juvenil hormon, ekdizon doku, yenilenmesi,eşeysel dimorfizm, fotoperyod ve  diyapoz, testis ve sperm hücreleri, yumurtalık ve yumurta hücreleri, döllenme, partenogenez, kanat hareketi, uçma kası, duyu organları, davranış, endokrin bezler, feromonlar.

 

  

BIY731 Faydalı Bitkiler (3-0-3) 6 AKTS

Faydalı bitkilerin sınıflandırılması; Besin bitkileri; Baharat bitkileri; Uyarıcı bitkiler; Endüstriyel bitkiler; Tıbbi bitkiler ve süs bitkilerinin tanıtılması, Türkiye’de yetişen tıbbi ve ekonomik bitkilerin tanıtılması.

 

 

BIY733 Floem (3-0-3) 6 AKTS

Floem elemanları, Floemin bitkide bulunduğu yerler, Floemin oluşumu, Virüs hastalıkları ile floemin ilişkisi, Floemin karşılaştırmalı yapısı, Floemin yapısındaki filogenetik eğilimler.

 

 

BIY734 Bryofitlerin Terminolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Bryobiotina alt aleminin genel özellikleri, Bryofit örneklerinin teşhisi için preparasyon yapma teknikleri, karayosunları ve ciğerotlarının teşhisinde kullanılan anahtarların tanıtılması, anahtarlardaki terimlerin açıklanması ve karakterlerin bitkiler üzerinde gösterilmesi, baştan sona bir bitkinin ilk olarak cins düzeyinde akabinde tür düzeyindeki teşhis basamaklarının gösterilmesi ve bu işlemler sırasında karşılaşılan tüm teknik terimlerin açıklanması ve bitki yada preparat üzerinden gösterimi, son olarak ta bryofit türleri üzerindeki farklılık ve benzerliklerden yola çıkarak bir teşhis anahtarının oluşturulması.

 

BIY735 İleri Hücre Biyolojisi I (3-0-3) 6 AKTS

Bu derste hücre teorisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, biyomoleküllerin yapıları ve özellikleri, enerji dönüşümleri, genetik bilginin akışı ve hücresel bileşenler tanıtılacaktır.

 

 

BIY736 İleri Hücre Biyolojisi  II (3-0-3) 6 AKTS Hücre seviyesinde incelendikleri zaman canlıların temel bir organizasyon planı gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu derste öğrencilere hücredeki organellerin yapı ve görevleri, ile hücre zarında taşınma, zar potansiyeli, protein çeşitlenmesi, hücre farklılaşması, embriyo oluşumu ve hücresel bağışıklık gibi işlevlerin temelini oluşturan moleküler mekanizmalar hakkında bilgi verilecektir

 

 

BIY739 Işık Mikroskobu (2-0-2) 5 AKTS

Mikroskobun tarihçesi, Işık mikroskobunun çalışma prensipleri, Işık mikroskobunun çalışma prensipleri, Işık mikroskobunun mekanik ve optik parçalarının özellikleri, Aydınlık alan mikroskobu, Karanlık alan mikroskobu, Stereomikroskop, Faz-kontrast mikroskobu, Floresans mikroskop, Polarizan mikroskop, DIC mikroskop ve Konfokal lazer mikroskobu

 

 

BIY740  Parazit Bitkilerin Biyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Parazit bitkilerin anatomisi, Hayat devreleri, Parazit bitkilerin emeç yapıları, Primer ve seconder haustorium.

 

 

BIY741  Bitki Doku Kültürü Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Bitki doku kültürünün önemi, Meristem kültürü, Virüslerden arındırılmış bitki üretimi, Klonal çoğaltım, Sentetik tohum, Anter ve ovul kültürü-haploid bitki elde edilmesi ve önemi, Protoplast kültürü ve uygulama alanları, Bitki ıslahı, Bitki gen kaynaklarının muhafazası, Biyoteknolojide bitki doku kültürünün yeri

 

 

BIY742 Biyolojik Boyalar (3-0-3) 6 AKTS

Anatomide boyamanın tarihçesi, Biyolojik boyaların kimyasal özellikleri, Biyolojik boyaların sınıflandırılması, Asidik ve bazik boyalar- kromoforları, Kimyasal yapı ve renklilik arasındaki ilişki, Biyolojik boyaların doku ve hücreleri boyama mekanizmaları, Önemli biyolojik boyaların özellikleri ve hazırlanması, Feulgen, Asetokarmin, Heidenhain Fe’li Hematoksilin, Ehrlich Hematoksilin, Safranin, Fast green hazırlanışı

 

 

BIY743  Biyolojide Elektron Mikroskobu Teknikleri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim çalışmalarında ultrasütürktürel yapı araştırmalarında önemli bir araç olan elektron mikroskobu ile yapılan çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Elektron mikroskop tipleri, çalışma prensipleri, ince yapı araştırmalarında kullanılan preparasyon teknikleri, örnek protokoller ve son yıllarda gelişen teknikler .

 

 

BIY745  Bitki Büyüme Düzenleyicileri (3-0-3) 6 AKTS

Temel bilim  çalışmalarında ve uygulamalı biyolojik bilimlerde, bitki yetiştiriciliğinde, bitki doku kültüründeki araştırmalarında önemli uyarıcı maddeler olan bitki büyüme düzenleyicilerinin kullanıldığı çalışmalar için temel konuları vermek amaçlanmıştır. Bitki büyüme maddelerinin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin, sitokininlerin, giberellik asitlerin, absisik asitin, etilenin ve yeni çalışmalarla bitki büyüme maddesi olarak nitelendirilen organik moleküllerin bitkide biyosentezi, işlevleri, metabolizmadaki yeri ve yıkımları, sentetik bitki büyüme maddelerinin özellikleri.

 

BIY746 İskemi reperfüzyon hasarı (3-0-3) 6 AKTS

Reperfüzyon hasarı, reperfüzyon aritmileri,   reperfüzyon aritmilerinin   patolojik orijini,  serbest oksijen radikalleri,   I/R hasarından korunmak için farmakolojik yaklaşımlar, antioksidanlar ve (SOR) süpürücüler,  Ca antogonistleri,  nötrofil inhibitörleri, Na/H ve Na/Ca değiştiricilerinin inhibitörleri.        

       

BIY747 BİYOLOJİDE MİKROSKOPTAN RESİM ÇİZME VE FOTOĞRAF ÇEKME TEKNİKLERİ I (3-0-3) 6 AKTS

Mikroskoptan resim çizme ve ölçekleme, fotoğraf çekme aletleri ve kamera sistemlerinin öğretildiği teorik bir derstir.

 

BIY748 BIYOLOJİDE MİKROSKOPTAN RESİM ÇİZME VE FOTOĞRAF ÇEKME TEKNİKLERİ II (3-0-3) 6 AKTS

Mikroskoptan fotoğraf çekme ve ölçüm yapmada kullanılan programlar, bilgisayar destekli araştırma mikroskobunun öğretildiği   teorik bir derstir.                              

 

BIY749Kalp Fizyolojisi (3-0-3) 6 AKTS

Kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelleri, kalp fibrillerinde iletim, kalbin uyarılabilirliği, kalp aritmileri, kalp fonksiyonunun anotomik temelleri, kalp siklusu, kalp atımının kontrolü, miyokardiyal performansın düzenlenmesi.

 

BIY750 Özel Dolaşımlar (3-0-3) 6 AKTS

Deri dolaşımı, iskelet kası dolaşımı, koroner dolaşım serebral dolaşım, bağırsak dolaşımı, karaciğer dolaşımı, fötal dolaşım.

 

BIY751 Damar sistemleri (3-0-3) 6 AKTS

Kalp hücrelerinin aksiyon potansiyelleri, kalp fibrillerinde iletim, kalbin uyarılabilirliği, kalp aritmileri, kalp fonksiyonunun anotomik temelleri, kalp siklusu, kalp atımının kontrolü, miyokardiyal performansın düzenlenmesi.

 

BIY797 Yüksek Lisans Seminer (0-2-0) 3 AKTS

Belirli bir konuda birden fazla kaynağa dayalı bir inceleme yapılması, yazım kurallarına uygun bir yazılı metin haline getirilmesi ve bir dinleyici topluluğuna sözlü olarak sunulması. Sözlü sunuşlarda, karşılıklı bilgi alışverişine yönelik tartışma alışkanlıklarının edinilmesi.

 

BIY798 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı (2-0-0) (15 AKTS)

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan teorik bir derstir. Yüksek Lisans öğrencilerine bilimsel etik ve çalışma disiplini kazandırılmasını sağlar.

 

BIY799 Yüksek Lisans Tez Çalışması (0-1-0) (15 AKTS)

Yüksek Lisans öğrencileri için danışmanın atanmasını takiben  yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde açılan pratik bir derstir.